土菌电影网

第01集第02集第03集第04集第05集第06集第07集第08集第09集第010集第011集第012集第013集第014集第015集第016集第017集第018集第019集第020集

一天霜月明,兄弟几处砧声起。客梦已难成,兄弟秋色无边际。旦夕是重阳,菊有黄花蕊 。只怕又登高 ,未饮心先醉。###yī tiān shuāng yuè míng ,jǐ chù zhēn shēng qǐ 。kè mèng yǐ nán chéng ,qiū sè wú biān jì 。dàn xī shì zhòng yáng ,jú yǒu huáng huā ruǐ  。zhī pà yòu dēng gāo ,wèi yǐn xīn xiān zuì 。

江头醉倒山公。月明中。记得昨宵归路 、死同笑儿童。###jiāng tóu zuì dǎo shān gōng 。yuè míng zhōng 。jì dé zuó xiāo guī lù 、xiào ér tóng 。溪欲转 。山已断,兄弟两三松。一段可怜风月 、欠诗翁 。###xī yù zhuǎn 。shān yǐ duàn ,liǎng sān sōng 。yī duàn kě lián fēng yuè 、qiàn shī wēng  。

兄弟之生死同盟_91y-上分-代理

钟鼎山林都是梦,死同人间宠辱休惊。只消闲处遇平生。酒杯秋吸露 ,死同诗句夜裁冰。###zhōng dǐng shān lín dōu shì mèng ,rén jiān chǒng rǔ xiū jīng 。zhī xiāo xián chù yù píng shēng 。jiǔ bēi qiū xī lù ,shī jù yè cái bīng 。记取小窗风雨夜,兄弟对床灯火多情。问谁千里伴君行 。晚山眉样翠,兄弟秋水镜般明。###jì qǔ xiǎo chuāng fēng yǔ yè ,duì chuáng dēng huǒ duō qíng 。wèn shuí qiān lǐ bàn jun1 háng 。wǎn shān méi yàng cuì ,qiū shuǐ jìng bān míng 。千峰云起,死同骤雨一霎时价。更远树斜阳,死同风景怎生图画 。青旗卖酒 ,山那畔、别有人间,只消山水光中,无事过这一夏。###qiān fēng yún qǐ ,zhòu yǔ yī shà shí jià 。gèng yuǎn shù xié yáng ,fēng jǐng zěn shēng tú huà 。qīng qí mài jiǔ ,shān nà pàn 、bié yǒu rén jiān ,zhī xiāo shān shuǐ guāng zhōng ,wú shì guò zhè yī xià 。

兄弟之生死同盟_91y-上分-代理

午醉醒时,兄弟松窗竹户,兄弟万千潇洒。野鸟飞来,又是一般闲暇。却怪白鸥,觑着人 、欲下未下。旧盟都在,新来莫是,别有说话。###wǔ zuì xǐng shí ,sōng chuāng zhú hù ,wàn qiān xiāo sǎ 。yě niǎo fēi lái ,yòu shì yī bān xián xiá 。què guài bái ōu ,qù zhe rén 、yù xià wèi xià 。jiù méng dōu zài ,xīn lái mò shì ,bié yǒu shuō huà  。人言我不如公 ,死同酒频中 。更把平生湖海、死同问儿童 。千尺蔓。云叶乱。系长松。却笑一身缠绕、似衰翁。###rén yán wǒ bú rú gōng ,jiǔ pín zhōng 。gèng bǎ píng shēng hú hǎi 、wèn ér tóng 。qiān chǐ màn 。yún yè luàn 。xì zhǎng sōng 。què xiào yī shēn chán rào 、sì shuāi wēng 。

兄弟之生死同盟_91y-上分-代理

郁孤台下清江水,兄弟中间多少行人泪?西北望长安,兄弟可怜无数山 。###yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ ,zhōng jiān duō shǎo háng rén lèi ?xī běi wàng zhǎng ān ,kě lián wú shù shān 。

青山遮不住,死同毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。###qīng shān zhē bú zhù ,bì jìng dōng liú qù 。jiāng wǎn zhèng chóu yú ,shān shēn wén zhè gū 。中秋过了还逢社,兄弟寿我亲闱。百里熙熙。尽道平反赖母慈。###zhōng qiū guò le hái féng shè ,shòu wǒ qīn wéi 。bǎi lǐ xī xī 。jìn dào píng fǎn lài mǔ cí 。

浏川水阔吾山峻 ,死同福禄如斯。禄鬓青眉。子又生孙孙又儿 。###liú chuān shuǐ kuò wú shān jun4 ,死同fú lù rú sī 。lù bìn qīng méi 。zǐ yòu shēng sūn sūn yòu ér  。去年七夕,兄弟今年五日,兄弟两见浴儿高会。乃翁种德已多年,看衮衮 、公侯未艾 。###qù nián qī xī ,jīn nián wǔ rì ,liǎng jiàn yù ér gāo huì 。nǎi wēng zhǒng dé yǐ duō nián ,kàn gǔn gǔn 、gōng hóu wèi ài  。

封胡羯末,死同综维缜绛,死同堪羡金鱼垂袋。丹砂白蜜不须涂,把续命、彩丝与带。###fēng hú jié mò ,zōng wéi zhěn jiàng ,kān xiàn jīn yú chuí dài  。dān shā bái mì bú xū tú  ,bǎ xù mìng 、cǎi sī yǔ dài 。节物匆匆,兄弟又还见、兄弟浓春入眼。那更是、晓风初扇,宿云都卷。蝶舞已便花蕊乱,燕归仍惬香泥暖。又何须、女手学春工,并刀翦。###jiē wù cōng cōng ,yòu hái jiàn 、nóng chūn rù yǎn 。nà gèng shì 、xiǎo fēng chū shàn ,xiǔ yún dōu juàn 。dié wǔ yǐ biàn huā ruǐ luàn ,yàn guī réng qiè xiāng ní nuǎn 。yòu hé xū 、nǚ shǒu xué chūn gōng ,bìng dāo jiǎn 。

喜欢这个视频的人也喜欢···

美国剧更多>>

隧道

699分
更至47集
2022-11-27 10:21:32更新

A货B货

51153分
更至9396集
2022-11-27 10:21:32更新

白盔

33552分
更至364集
2022-11-27 10:21:32更新

鬼镜2

2776分
更至25集
2022-11-27 10:21:32更新

激战

8218分
更至4455集
2022-11-27 10:21:32更新

激战

63159分
更至2782集
2022-11-27 10:21:32更新